May 7, 2021

3 จังหวัดที่ยังรอด

~

~

วันที่ 11 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมอาการ กล่าวว่าขณะนี้ประเทศไทยมีแล้ว 70

~

~

จังหวัด ซึ่งเชื่อมโยงจากสถานบันเทิง

~

~

ดังนั้น ผู้ที่เคยไปสถานบันเทิงต้องเฝ้าระวังสังเกตอาการอย่างน้อย 14 วันจากวันที่ไปครั้งสุดท้าย หากมีอาการขอให้ไปตรวจวินิจฉัยโดยเร็ว และระมัดระวัง

~

~

ตนเองเพื่อป้องกันไม่ให้แพร่สู่คนอื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กในครอบครัว

~

~

กองระบาดวิทยา และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ทำแบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อคาดประมาณจำนวน ในระยะ 1 เดือนข้างหน้า โดย

~

~

เปรียบเทียบ 5 สถานการณ์ที่มีการเพิ่มมาตรการเป็นขั้น

~

~

หากไม่มีมาตรการใดๆ อาจมีผู้ ติ ด เฉลี่ย 9,140 รายต่อวัน

~

~

มาตรการปิดสถานบันเทิงจังหวัดเสี่ยง ลดลงเหลือร้อยละ 32.8

~

~

เพิ่มมาตรการส่วนบุคคล เช่น สวมหน้ากาก 100% เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ ลดการติด ลงเหลือร้อยละ 10.2

~

~

เพิ่มมาตรการลดกิจกรรมการรวมตัว ลดการติด ลงอีกเหลือร้อยละ 6.5

~

~

เพิ่มมาตรการองค์กร เช่น ทำงานที่บ้าน จะลดการติด อีกเหลือร้อยละ 4.3 หรือเท่ากับผู้ติด 391 รายต่อวัน

~

~

จังหวัดที่ยังไม่พบผู้ติด คือ พังงา ยะลาและปัตตานี

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *