June 16, 2021

หมดสิทธิ์ไม่ต้องหวัง กลุ่มอดได้เงินโครงการใหม่ ยิ่งใช้ยิ่งได้

~

~

กรณี ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า มาตรการ

~

~

กระตุ้นเศรษฐกิจหลังสถานการณ์ โ ค วิ ด คลี่คลาย 4 มาตรการ เริ่มเดือนกรกฎาคม ธันวาคม 2564

~

~

~

~

ทั้งนี้ โครงการ คนละครึ่งเฟส 3 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 31 ล้านคน แบ่งเป็นผู้ที่เคยได้สิทธิ์ ในโครงการคนละครึ่งเฟส 1 และ เฟส 2 แล้ว จำนวน 15

~

~

ล้านคน โดยกลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ โซึ่งกระทรวงการคลังจะเปิดให้ผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์ ได้ลงทะเบียนเพิ่มอีก 16 ล้านสิทธิ์ และรูปแบบการใช้จ่ายจะ

~

~

เป็นแบบ co-pay โดยรัฐบาลจะโอนเงินเข้าแอปฯ เป๋าตังให้วันละ 150 บาท ทุกวันจนครบ 3,000 บาท

~

~

~

~

ในส่วนของผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิตามมาตรการคนละครึ่ง เฟส 1 และ 2 นั้น สามารถเข้าร่วมสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ได้ โดยกระทรวงการคลังจะเปิด

~

~

ให้ลงทะเบียนในเร็วๆ นี้ แต่จะเสนอรายละเอียดมาตรการเข้าที่ประชุมครม.ภายในสัปดาห์หน้า

~

~

~

~

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 จะไม่สามารถใช้สิทธิโครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ ที่รัฐสนับสนุน e-Voucher สูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน ได้

~

~

ต้องเลือกมาตรการใดมาตรการหนึ่ง ส่วนผู้ที่ได้สิทธิ เราชนะ และ ม.33 เรารักกัน โครงการละ 2,000 บาทนั้น จะได้รับอัตโนมัติและไม่มีเปิดลงทะเบียนใหม่

~

~

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *