April 11, 2021

ใครกลับบ้านสงกรานต์ เช็กก่อน จังหวัดไหนต้องกักตัวบ้าง หลังโควิดระบาดหนักอีกรอบ

~

~

ใครกลับบ้านเทศกาล”สงกรานต์”นี้ โปรดเช็คก่อน ว่าจังหวัดไหนที่ท่านต้องกักตัวบ้างก่อนเข้าจังหวัดนั้นๆ หลังโควิดระบาดหนักอีกรอบ

~

~

เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา แต่ละที่ข้อกำหนดต่างกัน

~

~

เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอีกครั้งในช่วงนี้ และตรงกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่หลายๆคนกำลังจะเดินทางกลับ

~

~

บ้าน หรือไปเยี่ยมญาติที่อยู่ต่างจังหวัด แต่จะมีที่ไหนบ้าง ที่คนเดินทางจะต้องกักตัว เราได้รวบรวมมาให้ได้รู้กัน

~

~

จังหวัดขอนแก่น

~

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ประกาศว่าตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2564 จังหวัดขอนแก่น ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางมาจาก

~

~

พื้นที่สีแดง 5จังหวัด คือกทม. นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ให้รายงานตัวและกักตัวเองที่บ้าน ในช่วงเวลาที่อยู่ในพื้นที่

~

~

ขอนแก่น

~

โดยมีขั้นตอนคือ

~

1. เข้ารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ หรือลงทะเบียนผ่าน QR code

~

~

2. ให้กักตัวที่บ้านในระหว่างที่อยู่ในพื้นที่ขอนแก่น

~

นอกจากนี้ทางจังหวัดขอนแก่นเปิดสายด่วนcvเพื่อรองรับการติดต่อสอบถามจากประชาชน เบอร์ 0979597675 และ 0885527388

~

~

จังหวัดลำปาง

~

ศูนย์ข้อมูล Covid-19 จังหวัดลำปาง รายงานว่าจ.ลำปาง ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณายกระดับความเข้มข้น

~

~

ควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่

~

เช้าวันนี้ (7 เม.ย.64) นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

~

~

ลำปาง ครั้งที่ 10/2564 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมี คณะกรรมการติดต่อจังหวัด หัวหน้า

~

~

ส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์cvในพื้นที่จังหวัดลำปาง และพิจารณาหารือ

~

~

มาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดภายหลังจากพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

~

~

ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ได้พิจารณากำหนดมาตรการสำหรับประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์

~

~

โดยประชาชนสามารถเดินทางกลับได้ตามปกติ

~

หากมาจากพื้นที่ควบคุม ให้ลงทะเบียนในระบบ “ลำปางชนะ” และรายงานตัวกับผู้นำชุมชน หรือ อสม.ก่อน จากนั้น อสม.ใน

~

~

พื้นที่จะเข้าไปสอบสวนเชิงลึกว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงสูงหรือเสี่ยงต่ำ หากมีความเสี่ยงสูงจะขอตรวจหาเชื้อโควิดทันที และขอความร่วม

~

~

มือให้กักตนเองภายในบ้าน หรือหากประชาชนเดินทางมาจากพื้นที่เฝ้าระวังสูง หรือพื้นที่อื่นๆ ให้ลงทะเบียนในระบบ “ลำปางชนะ”

~

~

และให้เฝ้าสังเกตอาการตัวเองทุกวัน หากผิดปกติให้รีบพบแพทย์

~

~

นอกจากนั้น จังหวัดลำปางยังได้กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมโรค ดังนี้

~

~

1. บันทึกข้อมูลผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดลำปาง ที่สถานีขนส่ง สนามบิน และสถานีรถไฟ

~

~

2. ให้ร้านค้า/สถานประกอบการ/สถานบริการ ต้องติดตั้งแอพพลิเคชั่นไทยชนะทุกแห่ง และต้องมีการคัดกรองอย่างเข้มงวด

~

~

3. ผู้ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ห้ามเข้าสถานที่ราชการ หน่วยงานเอกชน ศาสนสถาน และสถานที่สาธารณะ

~

~

4. การจัดงานที่มีคนรวมกันเป็นจำนวนมาก ให้แจ้ง ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับอำเภอ (ศปก.อำเภอ) และตรวจสอบกิจกรรม

~

~

ตามมาตรการ โดยต้องจำกัดจำนวนคน (กำหนดพื้นที่ 4 ตารางเมตร/คน)

~

~

5. ดำเนินการตามมาตรการอย่างเข้มในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด เช่น วัดสำคัญ ตลาดนัด ตลาดของฝาก ตลาดเซรามิก

~

~

และอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น

~

จังหวัดสกลนคร

~

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครรายงานว่า ผู้ที่มาจากพื้นที่สีแดง หรือมีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อมาสกลนครต้องถูกกักตัว ยกเว้น

~

~

ได้รับวัคซีนแล้ว มีผลตรวจ Rapid Test เป็นลบ

~

จังหวัดบุรีรัมย์

~

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศเรื่อง การป้องกันcvพ.ศ.2564 ข้อมูล ณ วันที่ 6 เม.ย. 2564 โดยมีสาระสำคัญที่ท่าน

~

~

ต้องทราบและปฏิบัติ ดังนี้ ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง ได้แก่ กรุงเทพ ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม นนทบุรี -ต้องกักตัว

~

~

14 วัน หรือขอตรวจ Rapid test ที่ รพ.บุรีรัมย์ หากผลเป็นลบไม่ต้องกักตัว (ผู้ขอตรวจชำระค่าใช้จ่าย 600 บาท) -ผู้ที่เดิน

~

~

ทางมาจากต่างประเทศ ซึ่งผ่านกระบวนการ State Quaratine แล้ว ไม่ต้องกักตัวอีก -จังหวัดอื่นๆ ไม่ต้องกักตัว ไม่ต้องไปตรวจ

~

~

Rapid Test จังหวัดอุดรธานี

~

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดระานี ออกประกาศจังหวัดอุดรธานี มาตรการป้องกันและควบคุ โดยมีมาตรการคือ ร้านอาหาร : เปิด

~

~

ได้ไม่เกิน 23.00 น. (ทานอาหาร ดื่มสุราในร้านได้)

~

สถานบันเทิง ผับ บาร์ : เปิดไม่ได้ไม่เกิน 23.00 น. (ทานอาหาร ดื่มสุราในร้านได้ และแสดงดนตรีสดงดเว้นเต้นรำ) ฟิสเนส :

~

~

เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า : เปิดได้ตามปกติ งดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ตลาดสด ตลาดนัด :

~

~

เปิดตามปกติ

~

งดจัดคอนเสิร์ต งดจัดกิจกรรมถนนคนเดิน 2 สัปดาห์

~

ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางมาจากกรุงเทพ ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม นนทบุรี

~

โดยมีขั้นตอนคือ 1. เข้ารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ หรือลงทะเบียนผ่าน QR code 2. ให้สังเกตอาการตนเอง ยกเว้นผู้ที่มีการ

~

~

เดินทางขากจังหวัดเสี่ยงตามประกาศให้กักตัวที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน

~

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์บัญชาการ ป้องกัน Covid19 อำเภอหัวหิน รายงานว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศมาตรการผู้ที่เดิน

~

~

ทางเข้าจังหวัด โดยระบุว่าผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 5 จังหวัด ตามพื้นที่ที่ระบุ ดังนี้

~

กรุงเทพมหานคร – 20 ก.พ. 64 – 13 มี.ค. 63 ตลาดในพื้นที่บางแค ได้แก่ ตลาดศริเศรษฐนนท์ (แสงฟ้าเก่า) ตลาดศูนย์

~

~

กการค้าบางแค ตลาดกิตติ ตลาภาสม ตลาดใหม่บางแค ตลาดวันเดอร์ – 21 ก.พ. 64 โรงงานทำขนมโดนัท เขตบางขุนเทียน –

~

~

22 ก.พ. 64 – 2 เม.ย. 64 ผับคริสตัล ทองหล่อ / ร้านบ้านพหล คาเฟ่แอนด์บาร์ จตุจักร / ร้าน Ekamai Beer House /

~

~

ผับ บาร์ บาร์ บาร์ ทองหล่อ / Dollar Bangkok / ร้าน The Cassette Music Bar เอกมัย/ ผับ Dirty

~

~

สมุทรสาคร – อ. เมือง (ต.ด่านทราย ต.นาดี) ปทุมธานี – 19 มี.ค. 64 – 1 เม.ย. 64 ร้าน Plus Club อ. ธัญบุรี

~

~

สมุทรปราการ – 18 – 23 มี.ค. 64 แคมป์คนงานก่อสร้าง ซ.สุขุมวิท 117 (ภานุวงศ์) ซ. ย่อยภานุวงศ์ 7 ต.บางเมืองใหม่

~

~

อ.สมุทรปราการ

~

นครปฐม – 16-18 มี.ค. 64 ร้านเดอะเลาจน์ ซ.ตั้งสิน ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล

~

~

โดยจะต้องดำเนินการดังนี้ 1. แสกน QR code เพื่อรายงานตัว 2. เข้ารับการตรวจเชื้อโควิด-19 ทุกราย 3. กักตัวที่บ้าน 14 วัน

~

~

และเคร่งครัด DMHTT

~

จังหวัดเพชรบูรณ์

~

ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกาศคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีข้อความคือ

~

~

ผับบาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ สถานบันเทิงที่มีสถานที่เปิดให้บริการใน

~

~

ลักษณะเป็นสถานที่ปิด ให้ปิดตั้งแต่วันที่ 9 – 15 เมษายน 2564

~

ผู้ที่เดินมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรปราการ ต้องกักตัว 14

~

~

วัน
ผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท งดรับนักท่องเที่ยวจากจังหวัดสีแดง ระหว่างวันที่ 9-15 เมษายน 2564

~

~

จังหวัดบึงกาฬ

~

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ประกาศว่าผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง ได้แก่ กรุงเทพ ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม

~

~

นนทบุรี ต้องกักตัว โดยกักที่ใดขึ้นอยู่กับพิจารณาคณะกรรมการโรคติดต่อ/เจ้าหน้าที่/ผู้นำชุมชน/อสม.

~

~

นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ออกหนังสือด่วนที่สุด แจ้ง

~

~

นายอำเภอทุกอำเภอ ความว่า จังหวัดบึงกาฬพิจารณาแล้วเห็นว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564 จะมีประชาชนเดินทางเข้า

~

~

มาในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัดบึงกาฬเป็นไปด้วยความ

~

~

เรียบร้อย จึงขอซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564 ให้อำเภอถือปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้

~

~

1. ให้อำเภอ เน้นกำชับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองและ

~

~

สอบสวนโรคประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ทุกราย หากเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 5 จังหวัด (พื้นที่สีแดง) ได้แก่

~

~

กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และนครปฐม ให้ติดตามลงทะเบียนสอบสวนโรค พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการ

~

~

ปฏิบัติตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และให้กักกันตัวในบ้านพัก ไม่น้อยกว่า 10 วัน ทั้งนี้ หากมีอาการมีไข้

~

~

น้ำมูกไหล จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ไอแห้งๆ และหายใจเหนื่อยหอบ หรือสิ่งผิดปกติใดๆ ให้รีบส่งต่อบุคคลนั้น ไปยังโรงพยาบาล

~

~

หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ และศูนย์ข้อมูล covid-19

~

~

จังหวัดบึงกาฬ ทราบทันที

~

2. การพบปะสังสรรค์ของประชาชนในหมู่เครือญาติ หรือจัดกิจกรรมอื่นๆให้ถือปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด

~

~

โดยหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมในพื้นที่คับแคบ หรือห้องปรับอากาศ และรับประทานอาหาร หรือเครื่องดื่มที่ใช้ภาชนะร่วมกัน โดยใช้หลัก

~

~

กินร้อน-ช้อนกลาง-ล้างมือ

~

3 ให้เน้นกำชับสถานบริการในพื้นที่ทุกแห่ง เช่น ผับ บาร์ ร้านอาหาร สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ แต่ให้ควบคุมกำกับดูแลผู้เข้า

~

~

ใช้บริการ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ห้ามเปิดเกินเวลาที่กำหนดไว้โดยเด็ดขาด

~

~

จังหวัดนครราชสีมา

~

เพจเฟสบุ๊ค Korat Next Step รายงานว่าสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประชุมหารือมาตรการป้องกัน หลังมีการแพร่ระบาดจาก

~

~

หลายคลัสเตอร์ในหลายพื้นที่ จนมีการประกาศ 5 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี ,สมุทรปราการ ,นครปฐม

~

~

และ นนทบุรี เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง

~

~

นพ.นรินทร์รัชต์ กล่าวว่า ถึงแม้ว่าในพื้นที่จ.นครราชสีมา จะไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม มากว่า 50 วันแล้ว โดยมีผู้ติดเชื้อสะสม 13 ราย

~

~

ซึ่งรักษาหายแล้วทั้ง 13 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต แต่จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จากหลายคลัสเตอร์ ทำให้ต้องวาง

~

~

มาตรการคุมเข้ม โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งจังหวัดนครราชสีมา จึงได้มีมติ วางมาตรการควบคุมประชาชนที่จะเดินทาง

~

~

เข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัด จะต้องมีการรายงานตัวต่อหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ด้วย

~

~

พร้อมกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน

~

หรือหากไม่สามารถกักตัวได้ จะต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ จ.นครราชสีมาเท่านั้น ด้วย Rapid Test ซึ่งตรงนี้จะมีค่าใช้จ่าย

~

~

600 บาท โดยผู้ตรวจที่มาจากพื้นที่ 5 จังหวัด จะต้องออกค่าใช้จ่ายเองและนำผลการตรวจมายืนยันกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จึงจะ

~

~

สามารถเข้าไปในพื้นที่ที่ต้องการได้ โดยไม่ต้องกักตัว ซึ่งมาตรการดังกล่าว จะนำเสนอให้ผู้ว่าฯ พิจารณาประกาศใช้ต่อไป คาดว่าจะได้

~

~

ข้อสรุปในวันที่ 8 เม.ย. นี้

~

ขอบคุณเนื้อหา bangkokbiznews

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *